A Xunta de Goberno Local deste Concello en data 8 de setembro de 2017, acordou aprobar as bases
reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego no Concello de
A Illa de Arousa, o que se fai público, ós efectos procedentes:
BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN
DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA

BASES BOLSA EMPREGO