MEDIO AMBENTE, MAIORES, SEGURIDADE E TRÁFICO D. Luis Arosa García

MEDIO AMBIENTE

Vimos promovendo desde a concesión pola UE dun programa LIVE o uso da reciclaxe entre toda a veciñanza e queremos compartir un breve guión para levar a cabo este cometido.

Somos pioneiros na compostaxe doméstica no ámbito galego, que é un sistema eficaz para o peche do ciclo da materia orgánica.

Nestes momentos contamos con mais de 450 composteiros na Arousa, o segundo de Galicia por número de habitantes, ofrecendo a todos estes un desconto no recibo da recollida de residuos.

Todos os martes e xoves pódese recoller substrato para os usuarios do composteiro.

O Concello ademais de dar un servizo ós veciños, tamén colabora para mellorar o monte e previr incendios.

As liñas de actuación a seguir durante a lexislatura que vai do 2023 ata o 2027 son as seguintes:

Recuperar as áreas degradadas na liña de costa urbana.

Promover a creación de voluntariado ambiental.

Continuar as medidas de aforro enerxético.

Impulsar a compostaxe e a reciclaxe con medidas de estímulo e bonificacións.

Continuar o desenvolvemento das sendas peonís.

Continuar coas actividades didácticas de sensibilización ambiental.

NORMAS DE USO DO PUNTO LIMPO A ILLA DE AROUSA

 • Depositaranse os residuos no seguinte horario:

Martes de 10 a 14

Xoves de 10 a 14

Sábados de 10 a 14

 • Queda prohibido depositar calquera tipo de residuo na entrada do recinto. A entrega de calquera material farase nas condicións que a continuación se describen.
 • Dentro do horario.
 • O material estará previamente seleccionado.
 • A persoa que realiza a entrega estará provista do D.N.I.
 • Entregará o material á persoa responsable do punto limpo.
 • So se admitirán residuos xerados por particulares, quedando prohibida a entrada de residuos de orixe industrial.
 • Calquera infracción nas normas de emprego do punto limpo serán sancionadas de leves a graves cuns importes de 300 € ata 750 €, «Regulamento do punto limpo do Concello de A Illa de Arousa» publicado con fecha de 12 de Agosto de 2008., BOP nº 155.
 • Dito regulamento poderá consultarse no taboleiro de anuncios do punto limpo.

Outras das nosas liñas de traballo son:

 • Actividades de educación ambiental ca Consellería de Turismo da Xunta de Galicia.
 • Recollida de aceites de uso doméstico. Case 1 litro por persoa, entre os mellores de Galicia por media e habitante.
 • Sensibilización ambiental.
 • Divulgación da Xestión Ambiental