Aviso Legal A Illa de Arousa

Nome da empresa: Concello de A Illa de Arousa
Nome comercial: Concello de A Illa de Arousa
Enderezo: Rúa Palmeira, nº 25
CIF / NIF: P8600004i
Teléfono: (+34) 986 527 080
Fax: (+34) 986 528 700
e-Mail: concello@ailladearousa.es
Nome de dominio: www.ailladearousa.es
Autoridade administrativa: Carlos Iglesias Cores

OBXECTO
O proveedor, responsable do sitio web, dispoñible para os usuarios deste documento que pretende cumprir as obrigas estipuladas na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE ) e informar a todos os usuarios do sitio web, como o que as condicións de uso do sitio web é.
Calquera persoa acceder a este sitio web asume o papel de compromiso do usuario para o cumprimento e aplicación das cláusulas do presente Acordo, así como calquera outras leis que se poden aplicar.
O proveedor resérvase o dereito de modificar calquera información que poida aparecer na web sen previo aviso ou para informar os usuarios de tales obrigacións, é dicir, o suficiente coa publicación no sitio web do proveedor.

RESPONSABILIDADE
O proveedor se exime de calquera responsabilidade polas informacións publicadas no seu sitio web, que esta información fose alterado ou introducido por unha entidade externa a el.
O proveedor de sitio (pequenos anacos de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que acceda á páxina) pode utilizar cookies para realizar determinadas funcións que son consideradas esenciais para o funcionamento correcto e representación do sitio web. As cookies utilizados na páxina web son, en calquera caso, temporalmente, co único propósito de facer a transmisión posterior máis eficiente e desaparecen cando a sesión do usuario. Baixo ningunha circunstancia usar as cookies para recoller información persoal.
Do sitio web do cliente pode ser redirixido a sitios contido de terceiros. Unha vez que o valor non poderá controlar o contido posta por terceiros nos seus sitios, que non se responsabilizará por tal contido. En calquera caso, o valor dixo que proceda inmediatamente para eliminar calquera contido que poida violar a lei nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata do redirección ao sitio web, recibindo a atención da autoridades competentes do contido en cuestión.
O proveedor non é responsable do contido e informacións almacenadas, por exemplo, pero non limitando a, foros, chat de, xeradores, blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que terceiros publicar contidos de forma independente no provedor da web. Con todo, de acordo co disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o provedor ofrece a todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e traballar activamente na eliminación ou bloqueo se todo o contido que poida afectar ou violar a lei dereitos nacionais ou internacionais, ou a moralidade ea orde pública. Se o usuario considera que existe na web calquera contido que poida ser susceptible a esa clasificación, por favor aviso inmediatamente co administrador do sitio.
Este sitio web foi revisado e probado para funcionar correctamente. En principio, pódese asegurar o bo funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Con todo, o valor non descarta a posibilidade de erros de programación, ou que xorde debido a caso de forza maior, os desastres naturais, folgas, ou circunstancias semellantes fan imposible acceder ao sitio.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero del que es titular AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA, y podrán ser utilizados con las siguientes finalidades en cada caso concreto:
– El envío de sus datos de carácter personal a través de esta página web, con motivo de realizar una solicitud de información supone el consentimiento por su parte para la inclusión y tratamiento de sus datos en el fichero registrado por esta entidad ante la AGPD. Los datos obtenidos serán utilizados para atender la solicitud realizada por usted mismo.
– Facilitar el acceso a los contenidos ofrecidos a través de la página web.
– El estudio de la utilización de los servicios por parte de los usuarios y visitantes.
– AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA, no cederá información a terceros sin consentimiento previo de los usuarios, excepto en los supuestos regulados en los artículos 11 y 12 de la LOPD: Cuando la cesión está autorizada e una Ley; Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público; Cuando la cesión que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en e ejercicio de las funciones que tiene atribuidas; Cuando la cesión tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas; Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación.
En el supuesto de que se solicitase al usuario datos de carácter personal por medios distintos de los anteriormente expuestos, AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA les comunicará de forma expresa e inequívoca respecto de las condiciones en que se recojan datos personales y las finalidades con las que van a ser utilizados, de la obligación de facilitarlos o no, de los derechos que asisten al usuario, de las condiciones en que se pueden ejercitar, de los destinatarios de la información, del responsable del fichero y de cualquier otra información complementaria que resulte necesaria.

Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, dirigiéndose por escrito a AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA, con domicilio en C/ PALMEIRAS 25, 36626 – A ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA).
El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que se le piden obligatoriamente en el formulario de contacto podrá tener como consecuencia que AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA no pueda atender su solicitud.

Así mismo, aceptando este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales que se recogen son exactos y verídicos.

Igualmente le informamos que AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA tiene implantadas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, la pérdida y el tratamiento y/o el acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos provenientes de la acción humana o del medio físico y natural a que están expuestas. Todo esto, de acuerdo con lo que prevé el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la citada Ley.

AYUNTAMIENTO A ILLA DE AROUSA se compromete a tratar de manera absolutamente confidencial sus datos de carácter personal y hacerlos servir sólo para las finalidades indicadas.

PARA CONTINUAR DEBE VD. ACEPTAR QUE HA LEÍDO Y ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.

PROPIEDADE INTELECTUAL
O sitio web, incluíndo, sen limitación, pero non limitado a programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, deseños, logotipos, imaxes, texto e / ou gráficos son propiedade do prestador ou, se ten unha licenza ou autorización os autores. Todo o contido do sitio web están debidamente protexidos polas normas de propiedade intelectual e rexistrada nos rexistros públicos.
Independentemente da finalidade para a que foron destinados, a reprodución total ou parcial, o uso, explotación, distribución e comercialización, en calquera caso, esixe o consentimento previo e por escrito do proveedor. Calquera previamente autorizado polo aplicación proveedor será considerada unha violación grave dos dereitos de propiedade intelectual do autor.
Os deseños, logotipos, imaxes, texto e / ou gráficos fóra do proveedor, que poden aparecer na páxina web pertencen aos seus respectivos propietarios si mesmos responsables de calquera controversia que poida xurdir en relación á mesma. En calquera caso, o valor ten a previa e expresa autorización dos mesmos.
(Opcional) O valor autoriza / non autoriza expresamente terceiros para redireccionar directamente ao contido específico do sitio, en calquera caso, debe redireccionar ao web principal do proveedor.
O proveedor recoñece titulares dos dereitos de propiedade intelectual, e non a súa simple mención ou aparición no sitio calquera dereitos ou responsabilidade do prestador sobre o mesmo, calquera endoso, patrocinio ou recomendación por º.
Para calquera comentarios sobre posibles violacións dos dereitos de propiedade intelectual, así como calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico concello@ailladearousa.es.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
Para a resolución de todas as disputas ou problemas con esta web ou actividades que desenvolveu, aplicarase a lei española, que se somete expresamente ás partes, sendo competentes para a resolución de todas as disputas derivados ou relacionadas co seu uso dos Tribunais da provincia de Pontevedra.